Friday, November 24, 2006


तू ये ना , मन आज अनावर माझे
तुझ्या स्मृतींचे गंध अजुनही ताजे

संध्याकाळी , नदीच्या काठी
किती रंगल्या अपुल्या भेटी
नंतर उरल्या काजळराती
सुन्या नभातिल सुने चांदणे माझे
तुझ्या स्मृतींचे गंध अजुनही ताजे …तू ये ना


अबोल तरीही होतो बोलत
हात गुंफुनी होतो चालत
आज इथे तू नसता सोबत
चाहुल फसवी , पाचोळयावर वाजे
तुझ्या स्मृतींचे गंध अजुनही ताजे …तू ये ना

भुरभुरणारया वारयावरती
गालावरची बट सावरती
तुझी सावळी मोहक मुर्ती
आठवणींचा , मनात सागर जागे
तुझ्या स्मृतींचे गंध अजुनही ताजे …तू ये ना

4 comments:

Ambo said...
This comment has been removed by the author.
Ambo said...

Perfect shrungar ras
I like this poem.

Amrut

सोनल देशपांडे said...

तुमच्या कवीता छान आहेत.

Prasanna Shembekar said...

सोनल , अंबो
धन्यवाद !
प्रसन्न